Eesmärk
Omandada teoreetilised teadmised õendustoimingute läbiviimiseks.
Õpiväljundid
1. Teab erinevate õendustoimingute eesmärke, teostamise meetodeid, mõju patsiendi toimetulekule igapäevaste toimingutega ning võimalikke komplikatsioone seoses toimingu(te)ga.
2. Tunneb konkreetse toimingu läbiviimiseks vajalikke vahendeid, nende käsitlemise põhimõtteid ja ohutusnõudeid.
3. Planeerib protsessipõhist õendustegevust lähtuvalt inimkesksusest ning annab vastuseid teemakohastele küsimustele.